Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
ZAPROSZENIE NR 2 na Remont pomieszczeń ogólnych internatu ZSR CKP Bolesławowo  
Przedmiot zamówienia
Remont  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Ogłaszający
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego  
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
starogardzki  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2016-07-18  
Data publikacji do
2016-07-23  
Termin składania ofert
2016-07-15 12:00  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
45232460-4 Roboty sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45442100-8 Roboty malarskie
 

Bolesławowo, 18.07.2016

 

               Protokół z otwarcia ofert złożonych w związku z zaproszeniem na złożenie oferty cenowej na „Remont pomieszczeń ogólnych w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie”, Bolesławowo 15, 83-250 Skarszewy ogłoszonego dni a 11.07.2016 r. na stronie internetowej www.zsrckp.bip.gov.pl

 

Informujemy, że do dnia 15.07.2016 r. godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta:

1.       ROBIBUD Małgorzata Daniluk, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk

 

Na tym protokół zakończono.

 

Z poważaniem

DYREKTOR

ALFRED PORTE'E


 

 

 

 

Bolesławowo, 12.07.2016

 

ZAPROSZENIE NR 2

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ OGÓLNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W BOLESŁAWOWIE, BOLESŁAWOWO 16, 83-250 SKARSZEWY

 

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu pomieszczeń ogólnych w budynku Internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie

 

Zakres rzeczowy robót:

1. Remont, malowanie Hollu w budynku Internatu

Kod CPV: 45.00.00.00-7; 45.44.21.00-8

2. Remont, malowanie korytarza na parterze

Kod CPV: 45.00.00.00-7; 45.44.21.00-8

3. Remont, malowanie pomieszczenia łazienki

Kod CPV: 45.00.00.00-7; 45.44.21.00-8; 45.23.24.60-4; 45.31.00.00-3

UWAGA:

W OBMIARZE ŁAZIENKI POZ. 4 „ROZEBRANIE POSADZEK Z PŁYTEK CERAMCZNYCH” JEST 2,0 x 107 = 214 – WINNO BYĆ 2,0 x 1,7 = 3,4 m2

4. Remont, malowanie pomieszczenia stołówki

Kod CPV: 45.00.00.00-7; 45.44.21.00-8

Pełen zakres robót dla poszczególnych pomieszczeń przedstawia obmiar zawarty w czterech załącznikach (nr 1,2,3,4).

 

Zaproszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.zsrckp.bip.gov.pl

 

Przygotowanie oferty:

1.           Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

2.           Każdy wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę (zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ofert częściowych, dynamicznego systemu zakupów, umowy ramowej).

3.           Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

4.           Oferta powinna znajdować się w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez

uszkodzenia tego opakowania, opatrzona informacją o adresacie z napisem:

„Remont pomieszczeń ogólnych w budynku Internatu

Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie”

 

5.           Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 

1.      Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

a)      formularz ofertowy – załącznik nr 5,

b)      formularz cenowy - załącznik nr 6,

c)      projekt umowy (parafowany) – załącznik nr 7,

d)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena - 90%

- Termin wykonania - 10%

 

Obliczane wg wzoru:

 

 
 

Cena oferty badanej

Cena oferty najniższej

 


Cena =                                                                                   x 90%

 

 

 
 

Termin wykonania oferty badanej

Najkrótszy termin wykonania

 


Termin wykonania  =                                                                        x 10%

 

 

Maksymalny termin wykonania robót w pełnym zakresie wynosi 30 dni licząc od dnia podpisania umowy.

 

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 15.07.2016 r. do godz. 1200 w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie – sekretariat, Bolesławowo 15, 83 – 250 Skarszewy.

 

Warunki, które muszą spełniać oferenci:

- potwierdzona kserokopia wpisu do ewidencji o działalności gospodarczej

           

Termin wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym: do 24 sierpnia  2016 roku.

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Zbigniew Młyński – Kierownik gospodarczy Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie tel. 58 588-22-36 w. 29

od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1500

 

Załączniki:

1. obmiar  – remont, malowanie Hollu

2. obmiar  – remont, malowanie Korytarz

3. obmiar  – remont, malowanie pomieszczenie Łazienki

4. obmiar  – remont, malowanie pomieszczenie stołówki

5. formularz ofertowy

6. formularz cenowy

7. projekt umowy (parafowany)

 

 

 

Z poważaniem

(-) DYREKTOR

ALFRED PORTE'E (-)

Załączniki

  zapr_remont.doc 44,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_1_holl.docx 40,44 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_2_korytarz.docx 45,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_4_pom_lazienki.docx 60,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_5_pom_stolowki.docx 41,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_7_form_cenowy.doc 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal6_oferta.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_8_projekt_umowy.doc 71,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się